Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto poznać jej organizację. Przede wszystkim należy podkreślić, że spółka z o.o. jest odrębnym bytem prawnym, organizacyjnym i majątkowym, posiada osobowość prawną w związku z czym jest podmiotem praw i obowiązków. Funkcjonuje za pomocą swoich organów.

Struktura spółki z o.o. składa się z następujących elementów:
1. Zgromadzenie Wspólników – organ ustawodawczy decydujący o najważniejszych dla spółki kwestiach. Do zwołania zgromadzenia wspólnicy zobowiązani są przynajmniej raz w roku w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów spółki.
2. Zarząd – prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje. Liczbę jego członków określa się w umowie. Jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników. Każdy z członków zarządu jest uprawniony do wykonywania czynności nie przekraczających zwykłych czynności spółki. Członkowie Zarządu biorą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku gdy egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna.
3. Rada Nadzorcza i komisja rewizyjna – do powołania tych organów zobowiązane są spółki, których kapitał zakładowy przekracza 500 000 złotych. Ich głównym zadaniem jest badanie dokumentów spółki oraz stałe nadzorowanie działalności spółki.

Tags: