Pod pojęciem spółki należy rozumieć umowę, która została zawarta pomiędzy dwoma lub większą liczbą wspólników. W polskim prawie wyróżnić należy spółki osobowe oraz kapitałowe. Spółki z o.o. charakterystyka obejmuje wszelkie cechy wyróżniające działalność gospodarczą o charakterze kapitałowym. Głównymi cechami firmy jest posiadanie pełnej osobowości prawnej oraz określonej struktury organizacyjnej, majątek stanowiący własność spółki oraz ograniczona odpowiedzialność wobec wierzycieli i zadłużeń. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założyć można po wykonaniu określonych czynności: sporządzeniu i zawarciu umowy, wniesieniu przez wspólników kapitału zakładowego, wyborze organów i powołaniu zarządu, a na końcu po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby założyć przedsiębiorstwo skorzystać można z tradycyjnej lub elektronicznej formy. Drugie rozwiązanie nazywane jest inaczej uproszczonym, ponieważ do wypełnienia wnioskodawca otrzymuje gotowy formularz. Jeżeli planujesz otworzyć firmę i myślisz nad założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to zapraszamy do kontaktu.

Tags: