Pomoc w zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych

Dopełniamy wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem do rejestru. Pomoc w rejestracji w CRBR.

Składanie wniosku CRBR

Pomoc w rejestracji w CRBR

System gromadzący i przetwarzający informacje o beneficjentach rzeczywistych czyli osobach, które w sposób pośredni lub bezpośredni sprawują kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru beneficjentów mają podmioty działające w formie spółki handlowej,  spółki europejskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółdzielnie, stowarzyszenia podlegające KRS oraz fundacje.

Brak zgłoszenia do CRBR wiąże się z konsekwencjami takimi jak kara grzywny w wysokości nawet do kilku dziecięciu tysięcy złotych. Ponadto należy pamiętać, że instytucje finansowe również korzystają z rejestru. Brak zgłoszenia do CRBR może skutkować odmową założenia konta w banku lub udzielenia kredytu.

Zgłoszenie wypełnia się za pośrednictwem ministerialnego systemu online poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, wygenerowanie wniosku i podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dane beneficjentów w rejestrze powinny być zgłaszane i aktualizowane do 7 dni od zdarzenia. Pierwszego wpisu w CRBR należy dokonać do 7 dni od momentu uzyskania wpisu do KRS.

Beneficjantem rzeczywistym nazywa się osobę fizyczną, która sprawuje bezpośrednią lub  pośrednią kontrolę nad podmiotem. W dużym uproszczeniu jest to osoba posiadająca min. 25% akcji/udziałów w spółce.

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych jest zadaniem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. W przypadku spółek, wniosek do CRBR podpisują członkowie zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie.

WhatsAPP