założenie spółki
prowadzenie PSA a spółki z o.o.

Prosta spółka akcyjna (SPA) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) to dwie popularne formy prawne działalności gospodarczej w Polsce. Obie formy różnią się od siebie pod względem organizacji, zarządzania oraz odpowiedzialności za zobowiązania. Przed podjęciem decyzji o założeniu jednej z tych form, warto dokładnie zapoznać się z ich cechami i porównać je ze sobą.

Organizacja

Prosta spółka akcyjna to forma spółki kapitałowej, w której akcjonariusze (właściciele akcji) są odpowiedzialni za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie kapitału. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to również forma spółki kapitałowej, w której wspólnicy są odpowiedzialni za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości wniesionego przez siebie kapitału. Sp. z o.o. może być zarządzana przez wspólników lub zarząd.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Odpowiedzialność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.)
Spółka z o.o. jest osobą prawną i posiada odrębny od wspólników byt prawny. Oznacza to, że spółka jest odpowiedzialna za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki z własnym majątkiem, chyba że dokonali złożenia wkładu pieniężnego z góry. W takim przypadku odpowiedzialność wspólnika ogranicza się do wysokości tego wkładu.

Odpowiedzialność w prostej spółce akcyjnej

W głównej mierze odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi wyłącznie spółka jako osoba prawna.
Akcjonariusz w prostej spółce akcyjnej (PSA) ponosi odpowiedzialność wobec spółki w zakresie wniesionych przez siebie akcji. Oznacza to, że akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia określonej kwoty pieniędzy lub innego wkładu na rzecz spółki w zamian za akcje, które otrzymuje.

Księgowość

Obowiązki księgowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek z o.o.) i prostych spółek akcyjnych (PSA) są podobne, ponieważ obie formy spółek podlegają takim samym przepisom prawnym dotyczącym rachunkowości. Oto kilka obowiązków księgowych, które dotyczą obu tych form spółek:

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Spółki z o.o. i PSA są zobowiązane do sporządzenia sprawozdań finansowych za dany okres, które obejmują bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Sprawozdania te muszą być przedstawione na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników oraz złożone w odpowiednim organie.
Przechowywanie dokumentacji: Spółki z o.o. i PSA są zobowiązane do przechowywania dokumentacji księgowej przez określony czas, w celu umożliwienia kontroli ich działalności przez odpowiednie organy.

Prowadzenie rachunkowości

Spółki z o.o. i PSA są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami rachunkowości.

Podatki

Spółki z o.o. i PSA są zobowiązane do opłacania podatków oraz innych opłat publiczno-prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Rejestracja spółki oferta

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji prostych spółek akcyjnych oraz spółek z o.o. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!

Tags: