Rejestracja spółki z o.o. w Warszawie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to doskonałe narzędzie do poprowadzenia działalności na rynku. Jednostkę tą charakteryzuje przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę.…

Spółki z o.o. charakterystyka

Pod pojęciem spółki należy rozumieć umowę, która została zawarta pomiędzy dwoma lub większą liczbą wspólników. W polskim prawie wyróżnić należy spółki osobowe oraz kapitałowe. Spółki…